Regulamin

Ogólne warunki najmu pojazdów
 
Najemca: osoba prawna/fizyczna, wynajmująca od Wynajmującego pojazd, zwana dalej Najemcą.
 1. Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem lub współwłaścicielem pojazdu samochodowego zwanego dalej pojazdem oraz, że dysponuje wszelkimi prawami do samodzielnego dysponowania pojazdem, stanowiącym przedmiot umów najmu pojazdu. 
 2. Wynajmujący oświadcza, że prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie wynajmu pojazdów samochodowych.
 3. Wynajmujący zobowiązuje się do:
  Wydania Najemcy wraz z pojazdem posiadanych dokumentów z nim z związanych, w szczególności takich jak: dowód rejestracyjny, potwierdzenie polisy OC, kluczyki,
  Utrzymania przez okres najmu pojazdu ważnych ubezpieczeń OC, AC oraz NW,
  ponoszenia kosztów obowiązkowych przeglądów pojazdu,
  przekazania Najemcy Karty Pojazdu i Zielonej Karty w przypadku wyrażenia zgody na korzystania z pojazdu poza granicami Polski.
 4. Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w umowie najmu pojazdu, w szczególności do celów ubezpieczeniowych i zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 5. Odbiór oraz zwrot pojazdu będzie miał miejsce w siedzibie Wynajmującego, na podstawie protokołu   zdawczo – odbiorczego, podpisanego przez uprawnionych w tym zakresie przedstawicieli stron umowy najmu pojazdu.
 6. W przypadku zaistnienia konieczności zwrotu pojazdu w innym miejscu niż określone w umowie najmu pojazdu, Wynajmujący upoważniony jest do obciążenia Najemcy wynikającymi z tego tytułu kosztami, w tym m.in. kosztami dojazdu, kosztami amortyzacji pojazdu służącego do dojazdu, kosztami wynajęcia kierowcy.
 7. Wynajmujący wynajmuje Najemcy samochód w dobrym stanie, sprawny technicznie, bez uszkodzeń i wad. Jakiekolwiek uwagi Najemcy w związku z pojazdem powinny być zgłoszone  najpóźniej w momencie podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego na podstawie którego przekazuje on pojazd Najemcy do używania. W przypadku braku uwag w protokole zdawczo – odbiorczym przyjmuje się, że pojazd został wydany Najemcy w stanie wolnym od wad i bez zastrzeżeń.
 8. Najemca zobowiązuje się do nieudostępniania pojazdu osobom trzecim w jakiejkolwiek formie bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Wynajmującego. W przypadku wyrażenia przez Wynajmującego zgody na udostępnienie pojazdu osobie trzeciej, Wynajmującemu przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w kwocie 50zł za każdą dodatkową osobę użytkującą pojazd.
 9. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność względem Wynajmującego za to, iż pojazd będzie używany przez osobę trzecią zgodnie z obowiązkami wynikającymi z umowy najmu pojazdu i z ogólnych warunków najmu pojazdów.
 10. Najemca zobowiązuje się do używania pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w warunkach przewidzianych dla jego normalnej eksploatacji, a w szczególności Najemca zobowiązuje się do : przestrzegania zaleceń producenta przewidzianych w instrukcji obsługi pojazdu, zabezpieczenia  pojazdu  poprzez  jego  zamknięcie  oraz  uruchomienie wszystkich zamontowanych urządzeń chroniących pojazd przed kradzieżą przy każdorazowym jego opuszczaniu, zabezpieczania kluczyków oraz dokumentów pojazdu z należytą starannością, przestrzegania obowiązujących przepisów prawa w kraju gdzie pojazd jest używany w tym, w szczególności przepisów prawa ruchu drogowego.
 11. Pojazd nie może być wykorzystany w sposób odbiegający od zwykłego użytkowania, a w szczególności: użyty w wyścigach, treningach, rajdach, zawodach, testach na prędkość, naukach jazdy, użyty do ciągnięcia przyczep, użyty do holowania lub pchania innych pojazdów, użyty do przewozu niebezpiecznych lub zakazanych towarów, użyty wbrew przepisom prawa
 12. W pojeździe obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.
 13. Najemca zobowiązuje się do ponoszenia wszelkich  kosztów i opłat eksploatacyjnych związanych z używaniem wynajmowanego pojazdu (paliwo, oleje i inne materiały eksploatacyjne takie jak płyn do spryskiwaczy).
 14. W przypadku prób ingerencji w części pojazdu lub próby samodzielnej naprawy pojazdu bez powiadomienia Wynajmującego (za wyjątkiem wymiany przebitego koła, wymiany przepalonej żarówki) Wynajmujący jest uprawniony do obciążenia Najemcy karę umowną w wysokości 1500zł. Powyższe nie wyłącza dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
 15. W przypadkach próby podmiany, zamiany czy też demontażu części oznakowanych lub posiadających fabryczne numery, jak też próby ingerencji w stan licznika kilometrów z zamiarem zatajenia rzeczywistego przebiegu pojazdu, Najemca zostanie obciążony kwotą równą wartości części według aktualnych cen detalicznych w autoryzowanym serwisie, kwotą za montaż tych części oraz karą umowną w wysokości 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych). Powyższe nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
 16. Wynajmowany pojazd w momencie przekazania go do Najemcy jak i jego zwrotu Wynajmującemu powinien być odkurzony i umyty. W przypadku zwrotu przez Najemcę pojazdu nie odkurzonego i nie umytego, opłatę za w/w ponosi Najemca. Oplata ta podana będzie na fakturze/rachunku w pozycji „opłata za mycie pojazdu”.
 17. Ustala się, że pojazd jest zatankowany, zgodnie z pomiarem wpisanym w protokole zdawczo – odbiorczym. Najemca zobowiązuje się zwrócić pojazd z taką ilością paliwa, jaka była w baku pojazdu w momencie jego wynajęcia. W przypadku braku zwrotu pojazdu przez Najemcę, z mniejszą ilością paliwa, Wynajmujący obciąży Najemcę opłatą równą dwukrotności spodziewanego braku, zgodnie z obowiązującą w miejscowości siedziby Wynajmującego i czasie zwrotu, średnią ceną paliwa.
 18. Dopuszcza się 60 minutowe, bezkosztowe opóźnienie zwrotu pojazdu, za wcześniejszym, telefonicznym powiadomieniem Wynajmującego. Przy opóźnieniu zwrotu pojazdu ponad 60 minut, Wynajmującemu przysługuje wynagrodzenie dodatkowe w wysokości 25zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia, przy czym opóźnienie w zwrocie pojazdu ponad 5 godzin, upoważnia Wynajmującego do naliczenia wynagrodzenia tak jak, za 24 godziny trwania wynajmu pojazdu.
 19. W przypadku rozwiązania umowy najmu pojazdu przez Wynajmującego z przyczyn leżących po stronie Najemcy, Najemca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Wynajmującego  kary  umownej  w  wysokości 1500zł. Zapłata kary umownej, nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
 20. Uszkodzenia szyb, lusterek bocznych, podwozia samochodu, silnika, skrzyni biegów, ogumienia, żarówek, a także uszkodzenia wnętrza pojazdu – nie są objęte ubezpieczeniem i są w całości usuwane na koszt Najemcy. 
 21. Najemca oświadcza, iż przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność za wynajmowany pojazd, przez okres od momentu jego przekazania Najemcy do momentu jego zwrotu Wynajmującemu. Zgodnie z powyższym, Najemca odpowiada m.in. za wszystkie szkody powstałe z jego winy umyślnej oraz spowodowane jego niedbalstwem lub lekkomyślnością oraz za przypadkową utratę lub uszkodzenia pojazdu, który jest używany w sposób sprzeczny z umową, jego właściwościami lub przeznaczeniem, oraz w przypadkach odmowy wypłaty odszkodowania przez Ubezpieczyciela, z uwagi na działania lub zaniechania Najemcy skutkujące odmową wypłaty odszkodowania.
 22. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenia, utratę lub zmniejszenie wartości wynajętego pojazdu powstałe w czasie trwania umowy, a nie objęte ochroną określoną w ogólnych warunkach ubezpieczenia OC lub AC oraz w przypadku gdy w/w zdarzenia są następstwem działań lub zaniechań Najemcy. Najemca ponosi w stosunku do Wynajmującego odpowiedzialność za niedopełnienie lub nienależyte dopełnienie obowiązków wynikających z ogólnych warunków ubezpieczenia i jest zobowiązany do poniesienia wszelkich kosztów i strat powstałych wskutek okoliczności i zdarzeń, które wyłączone są z ochrony ubezpieczeniowej w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Wynajmującemu lub Ubezpieczycielowi przysługuje roszczenie zwrotne do Najemcy, jeżeli szkoda była następstwem niewykonania lub nienależnego wykonania postanowień umowy najmu dotyczących ubezpieczenia lub ogólnych warunków ubezpieczenia, a także w sytuacji gdy Ubezpieczyciel przyjął na siebie odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Wynajmującego mimo istnienia w ogólnych warunkach ubezpieczenia przesłanek ją wyłączających. 
 23. Wszelkie straty nie objęte ubezpieczeniem OC, AC oraz NW odbiegające od naturalnego zużycia pojazdu pokrywa Najemca.
 24. Za zagubione kluczyki lub za zagubiony dowód rejestracyjny, Wynajmujący może obciążyć Najemcę karą umowną w wysokości 500zł.
 25. W przypadku zwrotu pojazdu przed zakończeniem ważności umowy, kwota pobrana za wynajem nie podlega zwrotowi.
 26. Wynajmujący nie odpowiada za żadne przedmioty wniesione lub pozostawione przez Najemcę lub osoby trzecie, w wynajmowanym pojeździe.
 27. Wynajmujący oświadcza, że pojazd stanowiący przedmiot umowy, przez cały czas trwania umowy posiadać będzie ważne ubezpieczenie (OC, AC oraz NW), którego koszt obciąża Wynajmującego. Najemcę obowiązują wszystkie warunki określone przez firmę ubezpieczeniową, a w szczególności te, które dotyczą utraty pojazdu wraz z dokumentami.
 28. Najemca ma prawo używania pojazdu na terenie Europy z wyjątkiem państw co do których istnieje wyłącznie odpowiedzialności Ubezpieczyciela pojazdu.
 29. Najemca może używać pojazdu poza granicami Polski, wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Wynajmującego.
 30. Wynajmujący nie odpowiada za naruszenie przepisów o ruchu drogowym oraz kary pieniężne nałożone na Najemcę w czasie użytkowania przez niego pojazdu. W przypadku naruszenia przepisów o których mowa powyżej, Najemca zobowiązany jest do pokrycia wymienionych kar pieniężnych, złożenia zeznań lub wyjaśnień. W przypadku obciążenia Wynajmującego z tytułu naruszeń, o których mowa powyżej, Wynajmującemu przysługuje w stosunku do Najemcy roszczenie o zwrot poniesionych przez niego kosztów, w tym kosztów wezwań, obsługi prawnej, opłat sądowych itp.
 31. W sytuacji najmu samochodu zastępczego z powodu uszkodzenia samochodu Najemcy w wyniku zdarzenia komunikacyjnego, w sytuacji gdy szkoda będzie likwidowana z ubezpieczenia OC sprawcy szkody, Najemca zobowiązuje się zawrzeć z Wynajmującym umowę cesji praw do dochodzenia odszkodowania od sprawcy szkody z posiadanego przez niego ubezpieczenia, w zakresie obejmującym najem przez Najemcę od Wynajmującego pojazdu. Z powyższego tytułu Wynajmujący będzie wyłącznie uprawniony do otrzymania odszkodowania rekompensującego koszt najmu. Najemca zobowiązuje się współdziałać z Wynajmującym w postępowaniu dotyczącym uzyskania odszkodowania w tym udzielać niezbędnych wyjaśnień i udostępniać wymagane dokumenty.
 32. Ogólne warunki najmu pojazdu stanowią integralną część umowy najmu pojazdu zawieranej przez Wynajmującego z Najemcą.
 33. Najemca swoim podpisem oświadcza, że zapoznał się z powyższymi ogólnymi warunkami najmu pojazdów i przyjmuje je bez zastrzeżeń.